Gonzo Circus – Chvad SB “Crickets Were the Compass” (2014)

Verwijmeren debuteert (www.softcorridor.net) met een plaat die nauw verwant klinkt met zijn familienaam. Levend en ademend in Delft en afgestudeerd fysicus reist hij reeds jarenlang met het openbaar vervoer, meestal voor lange afstanden en dus voor een langere tijdsduur. Dan kijkt een mens door het raam en gaat aan het nadenken, aan het mijmeren en filosoferen. Het vormt de basis voor ‘s mans muziek. De resulterende negen stukken op deze eersteling zijn ambient waarin toch iets gebeurt. Het is een tocht naar verstilling, met hier en daar een blik van verwondering. Het is muziek om naar te luisteren en weg te dromen, starend naar een koe, een regenbui, een wei vol maïs of een vervallen stal, zonder een moment te vervelen. Genietend van het kleine, het landelijke, het alledaagse. Honderd exemplaren zijn er gemaakt, met de cd die een vinyllook meekreeg. Voor toen euro kan er eentje van u zijn. Taiga Remains is het project van Alex Cobb, dat met ‘Works For Cassette’ (vinyl of digitaal, www.helenscarsdale.com) tot een hypnotiserend einde komt. Niet dat Cobb er helemaal mee ophoudt. Hij heeft gewoon besloten om onder zijn eigen naam verder te werken. Zo kan hij een andere insteek proberen om zijn drones vorm te geven. Hier klinken die lekker gruizig, een beetje verontrustend en storend. Het kabbelende is niet echt aan Cobb besteed, of toch, want naar het einde toe van de vijf stukken tellende plaat bolt hij uit, laat hij het los, droomt en kabbelt het tot het project, definitief, in slaap sukkelt. Slaapopwekkende of slaapverwekkende drones, we kunnen het schrijven die onze cd-verdeler op een post-it schreef, niet goed lezen. Zelf hebben we er echter geen last van. De trage en ingetogen drones wekken een gemoedelijke sfeer op waar we wel van kunnen genieten als de kinderen eindelijk besluiten om even rustig aan te doen. Misschien komt het wel door de sfeervolle stukken die Chvad SB ons voorschotelt. De man is actief sinds 1991, runt Facility Records en werkte onder meer met Tongue Muzzle, The Qualia en recent met Controlled Bleeding. Deels geïmproviseerd, deels op voorhand uitgewerkt klinkt ‘Crickets Were The Compass’ vooral als een mengeling van een soundtrack en een soundscape. Hier en daar licht dissonant of melodieus, kabbelt de plaat rustig verder en draait de aarde traag maar zeker zijn rondjes, zoals het afsluitende titelnummer ook zelf aangeeft. Walt Thisney Mondo Cosmico sluit onze trip af, en doet dat op kosmische wijze. Uit Lissabon, Portugal zetten ze een drone neer waarin lijkt dat heel wat met een harmonium werd geknoeid, op een buitenaards aandoende zondagmiddag. De naam van het project wijst al op een dosis absurditeit en dat zit ook een beetje in de muziek verweven. Tangerine Dream met een hoek af, muziek voor een animatiefilm waarin alles net niet klopt. It’s A Mad World, al doen Tears For Fears hier absoluut niet ter zake.

Review by Patrick Bruneel.
Review originally published here:
http://www.gonzocircus.com/reviews/?l&r=14553&srch=chvad

via Google Translate:
Verwijmeren debuts (www.softcorridor.net) with a record that sounds closely associated with his name. Living and breathing in Delft and graduated physicist, he travels many years by public transport, usually for long distances and so for a longer duration. Then a man looks through the window and is thinking, musing and philosophizing. It forms the basis for the man’s music. The resulting nine pieces on this first are ambient in which it happens. It is a journey to stillness, with here and there a look of wonder. It’s music to listen and dream away, staring at a cow, a rainstorm, a meadow full of corn or a dilapidated barn without a dull moment. Enjoying the small, rural, everyday. Hundred copies were made, with the CD that was given a vinyl look. For when one euro can be yours. Taiga Remains is the project of Alex Cobb, that “Works For Cassette” (vinyl or digital www.helenscarsdale.com) comes to an end hypnotic. Not that Cobb that it ceases altogether. He just decided to continue working. Under his own name He may have a different approach to try to shape. Drones Here that sound nice gritty, a bit disturbing and distracting. The murmur is not really devoted to Cobb, or anyway, because towards the end of the five pieces of constituent record he bolt out, he let it go, dreams, and it ripples to the project, final, struggling to sleep. Exciting sleep or sleep-inducing drones, we can not read the writing who wrote our CD distributor on a post-it, good. Itself however, we have no problems. The slow and subdued drones generate a friendly atmosphere where we have to enjoy it when the kids finally decide to just take it easy. Maybe it’s because of the atmospheric pieces that Chvad SB presents to us. The man has been active since 1991, runs Facility Records and worked with Tongue Muzzle, The Qualia and recently with Controlled Bleeding. Partly improvised, partly worked out in advance sounds ‘Crickets Were The Compass’ especially as a mix of a soundtrack and a soundscape. Here and there, slightly dissonant or melodic, lapping plate calmly and turns the earth slowly but surely making its rounds, as the closing title track itself states. Walt Thisney Mondo Cosmico close our trip off, and does so in cosmic way. From Lisbon, Portugal they put down a drone which seems that a lot has been tampered with in an alien-like Sunday afternoon. With a harmonium The name of the project already points to a dose of absurdity and that too in a bit of music interwoven. Tangerine Dream with a corner off, music for an animated film in which everything is just not true. It’s A Mad World, Tears For Fears are already doing here is absolutely irrelevant.


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *